Јужните падини на ридот Маркови Кули - западен сегмент