Македонска сивка

Македонската сивка (Pseudochazara cingov-skii) e локален ендемит утврден на подрачјето на СП Маркови Кули и на локалитетот Плетвар. Претставува строго заштитен вид според националната легислатива за заштита на природата, и критично загрозен вид.