Македонска слезенка

Македонската слезенка (Aspleniummacedonicum) e ендемичен вид папрат со висина од 5-25 cm, со кус слабо разгранет ризом со темно кафеави, скоро црни, линејни, на врвот заострени лушпи и двојно пересто насечени листови. Македонската слезенка е вклучена на CORINE листата на Република Македонија. Расте на гранитни (силикатни) карпи над населбата Варош, Прилеп, околината на манастирот Трескавец-Златоврв, грамадата Маркови Кули и над селото Дабница.