Самовилско ракче

Самовилското ракче (Chirocephalus diaphanus carinatus) e реликтен вид и балкански ендемит, забележан во природно формирани литотелми во карпите на локалитетот Марков Чардак.