Маркови Кули кај Прилеп

Виртуелен лет преку Споменикот на природата Маркови Кули кај Прилеп. Локалитетот се одликува со извонредно богатство од уникатни релјефни форми во гранитни и гнајсни карпи.