Споменик на природата – Маркови Кули,Прилеп

Споменикот на природата Маркови Кули во близина на Прилеп е карактеризиран со различни уникатни релјефни форми.