Bombina Variegata

Карактеристични видови на Водоземци присутни на подрачјето на Спомениког на Природата “Маркови Кули”.